TÜRKLÜK ve TÜRK DÜNYASI OTAĞI > TÜRKÇÜLÜK

IRKÇI DEĞİLİZ????

(1/1)

Kayrakan_GokBoru:
Aşağıdaki yazı İsmet İnönü'yü gözü kapalı savunup Kemalist olduğunu iddia eden eski Marksçıların kalıntılarının açtığı bir forumda yayımlanmış,kısa bir süre sonra alınan yanıt iletinin silinmesi ve üyelik iptali olmuştur.

Irkçı değiliz.

Tabii neden olacağız ırkçı demek faşist,kancı,hitlerci demek...Türk'ü tanımlarken ırka başvurmak ha!Tanrım ne ilkel ne gerici bir şey....Hem soy özürlerimizi 1924 teşkilat-i esasiyesiyle kapatabiliriz.

"Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle (Türk) ıtlak olunur."

Tamam işte...Irkçı faşistlere verilecek en güzel yanıt bu....Gerçi o dönem Batılıların dayattığı bir Sevr var.Acaba bu madde onunla ilgili olabilir mi?Hani geçici bir şey.Yok canım....

Atatürk'ün etrafında gayriTürklerin olduğu doğru...Mesela Ermeni Agop Dilaçar...Sahi zat-ı alileri hiç "Ben Türk'üm" dedi mi bilmiyorum?Kendisi daha çok ecnebi bir dil uzmanı olarak görevli...Ama bakın demiş kendileri...

"Türkçülük ırkçı olmadığı için noksandır.Kemalizm ona ırkçılığı ilave etmiştir"

Allah Allah!Ne demek ki şimdi bu?Yok canım...Başka bir şey kastedilmiştir.

Bir de beni çok daha büyük endişeye düşüren bir şey var.Güzelim Kapitalden başımı kaldırıp Hitlerci faşist Atsız'ın bir makalesine göz attım.Şöyle diyordu.

"Irkçı oldugumuz için bizi Alman yardakçılığı ilen itham eden yoldaşlar Türkiye hükümetinin de ırkçı olduğunu unutmuş gözüküyorlar. Birçok okullara alınacak öğrencilerin Türk soyundan olmasının şart koşulmuş olduğuna acaba ne buyururlar? Örnek mi istiyorlar? İşte, Tasviri Efkar gazetesinin talebeye kolaylık olsun diye neşrettiği listelerde bazi okulların girme şartlarından birkaç örnek:

1- Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü: Okula kabul şartlarından birincisi: "Türkiye Cumhuriyeti tebaasının ve Türk ırkından

olmak" ( 13 Temmuz 1943 tarihli Tasviri Efkar).

2- Hava Gedikli Erbaş Okulu: Okula kabul şartlarının birincisi: "Anası ve babası Türk soyundan olmak" (14 Temmuz 1943 tarihli

Tasviri Efkar)

3- Deniz Gedikli Erbaş Okulu: Okula kabul şartlarının birincisi: "Aslen ve neslen Türk olmak" (16 Temmuz 1943 tarihli Tasviri

Efkar).

4- Askeri Orta Okul: Okula kabul şartlarının birincisi: "Anası babası Türk soyundan olmak" ( 20 Temmuz 1943 tarihli Tasviri

Efkar)

5- Askeri Liseler: Okula kabul şartlarının birincisi: Türk soyundan gelmek" (22 Temmuz 1943 tarihli Tasviri Efkar).

6 - Harp Okulları: Okula kabul şartlarının birincisi: "Türk ırkından olmak" ( 24 Temmuz 1943 tarihli Tasviri Efkar)."

Allah Allah ne demek ki bi?Demek ki İsmet Paşa çok faşistmiş.Ama bir dakika bu maddeler çok daha eski...Fevzi Çakmak bunu 30'larda koyuyor Atatürk döneminde...Hatta faşist Atsız dedesi Ermeni diye okuldan atılan birini tanıyormuş.Ne demek ki bu?

Yoksa Atatürk ırkçı mıydı?Yok canım...Bunların muhakkak bir açıklaması vardır.Hepimizin bildiği gibi Atatürk ben Türk'üm diyen herkesi Türk kabul eder.Sahi aklıma geldi Türk'üm diyen Türkçe konuşan bir zenciyi Türk kabul edebilecek miyiz?Neden olmasın...Türk zaten lügatte örgütlü topluluk demek....

Yahu şu GökTürklerde çok büyük istisnalar haricinde Çinli anneden olma çocuk memlekete kağan olmazmış.Ya ne ırkçı-faşist atalarımız varmış yahu...Mesela Mo-kan''dan sonra kağan olması gereken oğlu Ta-lo-pien''in annesi Türk soylu olmadığı için Kök Türk tahtına vâris gösterilmemiş, yerine Taspar kağan olmuştu.

Sahi ulusal sınırlar içinde yaşayan herkeş Türktür diyoruz da...Bizim ulusal sınırlarımız hep böyle miydi?Ulusal sınırlarımız genişledikçe mesela Kosova'ya Viyana'ya gittikçe daha çok insanı mı Türk yaptık.Yarın Türkiye'nin bir bölümünü kaybedersek orada yaşayan Türkler Türklükten çıkacak mı?Aklım almıyor.

Yahu bırakın atalarımızı şu an bütün dünya faşist oğlu faşist...Yahu Rus'a soruyorsun ben Rus'um diyen bir Yahudiyi Rus kabul eder misin?Yok diyor...Allah'ım ya...Çeçen de öyle Japon da Çinli de....Hatta Yunan Anayasasında ''Yunanistan Cumhurbaşkanı olacak kişinin baba ya da annesinden en az birisinin Yunan kanından olması gerekir!''gibi bir hüküm var.Nedir bu soya verilen
bu kadar önem...Ben babamın adını bilmiyorum mesela bana neden p... diye damga vuruyorlar.Ulusumuz soya çok önem veriyor canım...Bu gericiliği kırmalıyız.

Sahi madem ülkemizdeki Arnavut,Kürt,Çerkes,Boşnak vb. unsurları Türkleştiriyoruz bu yelpazeyi biraz daha genişletelim

Biri Japon,biri zenci,biri Çinli,biri İngiliz,biri Aborjin,biri Polonyalı altı arkadaşım var.Hepsi de yarından tezi yok Türk olmaya can atıyorlar.Üç ayda Türkçe'yi öğrenip T.C yurttaşı olacaklar ve böylelikle Türklük adı altında topladığımız etnisite çeşitliliği çok daha farklı olacak...Ne zenginlik....

Ama durun yahu...Neydi sloganımız?Bu millet bir bütündür?Çerkes,Kürt,Yahudi hep bir ırkın evlatlarıdır.Sahi Kürtlerden belki 20 milyonu Kürt-kabile bilincine sahip ama olsun.Bir de şu var.

"Elimde, bir arkadaşımdan ödünç aldığım 1932 yılı
basımı okullarda okutulmak üzere Maarif
Vekâleti Milli Talim ve Terbiye dairesinin emri
ile basılmış bir Tarih kitabının orijinal nüshası
mevcut. Kitabın özelliği Atatürk?ün gözetiminde
ve sağlığının yerinde olduğu bir dönemde
yazılması ve sıradan ilmi bir kitap değil okullarda
okutulmak üzere hazırlanmış bir kitap olmasıdır.
Kitabın 18. inci sayfasında Irk ?Aynı kandan
gelen ve cismen birbirine benziyen insanların
gösterdiği birliktir? olarak tanımlanmış. Bu
tanımı bir kenara not ettikten sonra gelelim
kitapta yer alan Türk Dili ve Türk Irkı ile ilgili
bölümlere:
?Türkçe başlı başına müstakil bir dildir. Türk dili
bugün Tuna havzasından şarkta Lena havzasına
ve Kingan (Kadırgan) dağlarına kadar ve Şimal
Buz Denizinden Umman Denizine kadar geniş
sahadaki insanlar tarafından konuşulan , bunlar
arasında anlaşma vasıtası olarak kullanılan
umumi bir dildir. Türk dilinin esaslı farikaları ,
doğrudan doğruya Türk adını taşıyan
kavimler lehçede mütebariz ve mütekamildir.
Macar ve Finlerin kullandıkları diller Türk dilinin
esasi unsurlarını ihtiva etmekle beraber, başka
tarzda istihale ve inkişaf etmişlerdir.
Bugün yanlış olarak Tatar denilen mesela
Kırım, Kazan, Azerbaycan, Türkistan
Türkleriyle,Kırgız-Kazak, Yakut ve Başkırtlar
gibi Türk kabilelerinin kullandıkları dil az
veya çok bir takım lehçe farkları ile
Türkçedir....kavrammış.
Aynı kitaptan alıntı yapmaya devam edelim:
?Tarihin en büyük cereyanlarını yaratmış olan
Türk ırkı benliğini en çok muhafaza etmiş bir
ırktır.ırktır. Tarihten evvel ve tarihi devirlerde bu ırk ta
işgal ettiği vasî mıntıkalardaki ve yurtlarının
hudutlarındaki komşu ırklarla telasüp etmiştir. Bu
telasüplerin ekserisinde Türk ırkının bariz ve uzvî
vasıfları hakim kaldığından bu karışmalar Türk
ırkına kendi husisiyetlerini kaybettirmemiştir.
??. Görüyoruz ki tarihte daima göze çarpar bir
birlik arzeden Türk ırkı daima hâkim kalan bariz
uzvî vasıflar ile, dimağın en kuvvetli mahsulü
olan müşterek dillerile ve bu dilde nakledilmiş
harslarile, tarihi müşterek hatıralarile ayni
zamanda bugünkü millet tarifine de en uygun
büyük bir cemiyettir. Bütün tarihte böyle büyük
bir ırkı, bir millet halinde görmek bilhassa
zamanımızdaki insan heyetlerinin pek çoğuna
nasip olmayan büyük bir kuvvet ve büyük bir
şereftir.?*

Yahu demek ki Türklük ulusal sınırlarla mahdut değilmiş.Acaba madem biz Kürtle,Çerkesle,Boşnakla ayrılmıyoruz Kazaklar,Kırgızlar vb.lerde kendi ülkelerinde yaşayan etnik öbeklerle ayrılmasın di mi?Orada yaşayan ruslar da tacikler de Türk olsun!!Ayrıca bu kitaptaki ırk ırk ırk denen şey nedir yahu?Aklım çok karıştı.

K.K.G.B

*:O.Ruhsatioğlunun bir yazısından alıntıdır.

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git