KÖL TİGİN BEÑGÜ TAŞI... 7. yüz. (BATI YÜZÜ) 1 dizi...

0

KÖL TİGİN BEÑGÜ TAŞI... 7. yüz. (BATI YÜZÜ) 1 dizi...

 

:nçü:Xtrib:gçüX:gsi:.....itlö:ngitlöX:mni.....GNDRUq

:NüÇÜ:KÜTRİB:GüÇÜK:GiŞİ:.....İTLÖ:NiGİTLÖK:MiNİ.....GuNuDuROK

Koruduğundan... kardeşim Köl Tigin öldü. .....işimizi gücümüzü verdiğimiz için

.....TRLO:üdZüX:gngitlöX:mni:AKIqY:NGK:eglib:Xrüt

.....TRuLO:ÜDeZÖK:GiNiGİTLÖK:MiNİ:AKIKUYa:NaGaK:EGLİB:KÜRÜT

Türk Bilge Kağan'ın buyruğu geçer oldu. Kardeşim Köl Tigin'i gözeterek oturt....

:mdtrtgü:IN:mdrib:GTA:NKRT:NGRY:AP:UFni

:MiDTRüTGÖ:INa:MiDRİB:GıTA:NaKRaT:NaGRaY:APa:UÇNaNI

(Ona) Inançu Apa Yargan Tarkan adını verdim. Onu öğdüttüm.

2
135-1208

Konuyla ilgili başlıklar